AMP Laintende Malu, OJE  Retira

AMP Laintende Malu, OJE  Retira

- in Politics
49
0

DILI-Governu retira  proposta Orsamentu Jeral Estadu 2020 iha Parlamentu Nasional, tanba durante diskusaun  membru Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) neebe mai husi partidu tolu CNRT, PLP no KHUNTO laintende ona malu.

Deputadu bankada FRETILIN Fabião de Oliveira hatete, partidu opozisaun FRETILIN rasik emprinsipiu nudar opozisaun, haree proposta lei OJE tama mai, ladiak sempre vota kontra, maibe retira nee kestaun AMP nian.

Ho retira nee ami haree hatudu katak, governu laiha kapasidade atu halo planu ba proposta lei OJE 2020, nunee mos entre sira AMP mak laintende malu, hanesan horbainruak, Tersa red rona katak falta lina koordenasaun AMP, difikulta proposta OJE, neebe propoin biliaun $1.95, maibe relatoriu paraser husi komisaun C identifika iregularidade barak bazeia ba audensia, hatete Fabião ba jornalista sira, iha PN, Dili, Kuarta (04/12/2019).

Nia hatete, governu dada fila, tuir loos labele akontese, tanba problema uma laran, sira mak rezolve entre governu AMP no bankada AMP, laos mai fali iha  PN mak akontese.

Maibe deputadu nee hatete, tama ona iha debate mak haree relatoriu paraser husi komisaun C mak kestionavel katak proposta lei OJE nee osan boot no latuir estrutura orsamental, tanba nee horbairuak (Tersa red) presaun ida ba Primeiru Ministru (PM), mak PM foti desizaun retira, hodi hatete katak sei lori fila mai PN iha dia 13, maibe  sira garante OJE nee sei lamai iha dia 13 sei liu husi loron nee.

Nunee mos Prezidente Komisaun C Trata asuntu Finansas Publikas deputada Fernanda Lay hatete, komisaun ida idak halo proposta atu koa, neebe atu koa tenke bolu ministeriu sira haree ida neebe mak atu koa, tanba koa nee labele arbiru, hanesan PM hatete katak iha programa balu lamai detalladamente iha dokumentu neeba sira husu presiza deskute klean ho sira  mak bele koa.

Atu redus nee, tetu ba biliaun 1.6, maibe iha plenariu dinamika bele oin seluk, se plenariu mak governu aseita bele koa liu fali 1.6, se iha proposta atu koa governu aseita katak deputadu sira loos sira bele hatun liu fali 1.6, hatete deputada Fernanda.

Nia dehan, nee kompetensia husi plenariu laos komisaun C, tama komisaun sira halo analiza tekniku kompara ho ezekusaun, maibe iha debate governu aseita ou rekuza bele la akontese.

Deputada nee haktuir tan katak, midia sira akompana plenariu horbainruak PM aseita ho analiza neebe sira halo rasional tuir PM hatete, mezmu PM hakfodak oituan tanba  bankada AMP mak kritika, maibe dalaruma ho lia fuan PM la aseita maibe nee imput neebe diak, hatudu ba publiku katak mezmu deputadu AMP, maibe haree buat neebe laloos kritika laos mai atu tau karimbu deit.

Tuir nia katak, PM Taur fo sala asesores sira nia dehan, labele haluha katak laos PN deit mak asesores sira fo apoiu no mos iha governu. Klaru asesores sira fo analiza tekniku maibe politiku sira mak deside.

 Nia bele simu PM nian kritika, maibe realidade lubuk ida mak hasai, tanba asesores sira husu halo analiza iha finansas no iha artigu sira halo no hatoo sente katak nee laos asesoria sira sala. Tanba hatudu razaun saida mak lasimu artigu ida nee no ida neeba, i sira proposta sira nee mos fo ema asesu.

Artigu neebe mak iha indisiu aplika ba inkonstitusional nee hau la lembra maibe hau sei nota nee mak ida iha artigu 2 kompara ho  artigu 5, tanba iha artigu 2 hatete aprova programa iha livru boot ida, maibe  tabela latama iha artigu 5 hatete katak aprovasaun sei aprova ida nee no ida neeba nee laiha, katak Prezidente komisaun C.

Fernanda dehan, laos nee deit maibe artigu 11 neebe proibi transferensia, sira husu deit ba governu katak ho transferensuia mezmu dentru da rublika, maibe lei Orsamentu Jestaun Finanseira permite mos ezekusaun kiik.

Se laiha planu diak oinsa mak proibi, ida nee nia ezekusaun oinsa, tanba nee mak sai preokupasaun, hatete deputada Fernanda.

Nia hatete, komisaun C hanoin katak proibisaun nee bele hasai, mantein fo autorizasaun ba transferensia maibe bele diminui, laos ona 20 pursentu maibe hatun ba 10 pursentu, tanba PM nia hanoin nee klaru nune mos UKMA mos halo servisu diak.

 Maibe tuir Fernanda katak, planu hodi halo orsamentu nee mak ministeriu sira balu seidauk integra diak. Iha relatoiru komisaun sira seluk nian mos hatete katak ministru ho sekterariu estadu balu, iha audensia bainhira deputadu komisaun sira husu iha sira hatete katak lahatene.

Tanba klaru katak presiza hadia,i iha hau nia intervensaun hatete katak laos buat hotu aat iha Timor, maibe iha buat balu Timor diak liu bainhira kompara ho forum internasional ho nasaun seluk, tanba nee ita tenke orgullu ho nasaun neebe 20 anus idade baut neebe diak tenke partilla, tenik Lay.

Nunee mos deputadu Bankada PLP Sabino Guntur hatete, problema nee labele haree deit nia rohan, maibe presiza haree mos nia integradu, desde 2017 too agora, neebe presiza haree, tanba agora lina konsekuensia husi impase politika neebe mosu iha 2017, mak ohin loron mos kontinua.

Nia dehan, orgaun soberanu  ka hirarkia estadu sira nee mak halimar hotu iha laran, ida nee povu tenke sofre .

Neebe horsehik proposta OJE 2020, nee hau  hanoin problema neebe durante nee sira haree kona ba aprezentasaun OJE nee haree ba kestaun legal sira, nunee kolokasaun orsamentu tuir nia kompetensia kalae, hatete deputadu Guntur.

Deputadu nee hatete, nudar membru PLP nian sira integra hotu iha komisaun neebe rekomendasaun sira nee reprezenta ona partidu.

Nunee mos deputadu husi bankada PD, atual membru Komisaun C Antonio da Conceicão hatete, iha analiza komisaun halo relatoriu hatoo iha buat balu implika lei, ida mak artigu 17, nee kontararia kedas lei Jestaun Finanseira nian, lei nee ema dehan katak obrigatoiru.

Ba lei sira seluk tenke halo referensia, hanesan lei Divida Publika nee ita so bele halo emprestimu bilaterais ou halo husi organizasaun multilaterais hanesan Banku Mundial no banku Aziatiku, hatete Antonio.

Nia esplika, iha artigu neebe governu aprezenta tau fali katak lei nee PN bele aprova  fo kompetensia ba governu atu halo dekteru lei hodi halo kontratu ho setor privadu. Nee signifika ema sira iha osan nee bele lai hakarak atu halo obra nee halo deit, depois osan tinan oin foin bele ta,u ida nee hanesan tusan ona, nee seidauk iha lei neebe mak prepara orsamentu nian seidauk halo maibe osan seluk hasai dadaun ona nee labele.

Tuir Antonio katak, laos nee deit maibe iha buat barak mak komisaun C detekta, tanba nee komisaun C rekomenda atu governu tetu fali proposta.

“ Se PN mak atu deside hodi vota nee governu bele monu,  se governu lamonu osan nee atu aprezenta fali sei hein  too Setembru, nee osan laiha ona tanba osan 2019 sei iha duo-desimu preve, maibe  uza ba fulan 2 deit mak Janeiru ho Febreiru, fulan sira tuir mai atu halo nusa,” hatete deputadu Antonio. Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *