Alkatiri: “Laiha Ema Ida Atu Ataka Hau”

Alkatiri: “Laiha Ema Ida Atu Ataka Hau”

- in Distritu
1767
0
Alkatiriiiiiiiiiiii

AMBENO-Prezidente Autoridade RAEOA Mari Alkatiri hateten, laiha ema ida, estadu ida ka governu ida, atu ataka nia relasiona ho ZEESM Timor Leste iha Ambeno, Oecusse.

Alkatiri fosai deklarasaun nee iha sorumutu ho komunidade afeitadu ZEESM iha Salaun Alfandega Palaban, Ambeno, Oecusse, Tersa (6/7/2017). Sobre projetu ZEESM, nia dehan, hahu tinan 2017 too 2022, prosesu implementasaun ZEESM Timor Leste iha Oecusse sei lao diak liutan.

I hau fiar, laiha tan Prezidenti ida atu mai ataka hau. Mos sei laiha governu ida, atu mai ataka hau. Nee laiha. Se iha, ita bele dehan, mai hamutuk ita bele. Nee sei metin liu tan,” hateten Alkatiri ba komunidade afeitadu.

Nia hateten, Prezidenti da Republika agora Fransisco Guterres Lu-Olo. Nia sei vizita Ambeno, Oecusse, hodi halo inagurasaun ba Ponte Noefefan no haree direitamente prosesu dezenvolvimentu Oecusse. Tuir planu, Chefe Estadu sei vizita  Ambeno, Oecusse, durante loron rua (9-10/6/2017).

Prezidenti sei too Oecusse. Nia mai hamutuk ho ita no hakarak koalia ho komunidade Oecusse tomak. Signifika katak, ema balu dehan Prezidenti Lu-Olo nia la manan iha Oecusse maibe ikus mai vizita uluk mak Oecusse. Nee hatudu sintidu do estadu. Laos hanesan Prezidenti sira uluk mai iha Oecusse nee para kritika malu deit,” hateten Alkatiri.

Prezidenti Lu-Olo vizita Oecusse, nia dehan, para hatudu sintidu do estadu manan ka la manan, Oecusse nee parte Timor Leste nian. I nia fiar, dezenvolvimentu iha Oecusse kontinua metin ba bebeik. Laiha ema ida atu book. “Hau dehan laiha ema ida atu book. Lalika mai koalia bosok povu. Hau koalia hanesan nee duni. Hau kolen ona  ho ema bosokten sira”.

Nia dehan tan. “Iha dia 16-17 Juinhu, hau nia kompadre Xanana Gusmao atu vizita Oecusse. Nee hanesan besi asu ida. Besi asu nee lalika bok ona. Ami nain rua hamutuk, lalika ona. Lalika mai kedok ba kedok mai. Diak liu, halo imi nia servisu didiak ba, halo imi nia politika didiak ba. Mas, saida mak diak, dehan diak, saida mak at dehan at, lalika mai koalia bosok ba povu. Ho projetu ZEESM Timor Leste iha Oecusse nee, povu Timor Leste tomak tau matan ba Oecusse. Sira neebe mai bar-barak iha Oecusse tauk tamba atu koalia saida. Nee mak balu halo oioin, para Oecusse labele sai exemplu. Maibe, saida mak akontese iha ita nia matan, haree ona. Ibun atu nega mos, ema lafiar”.

Responde planu vizita Prezidenti Lu-Olo ba Oecusse nee, Fabiao de Oliveira (emprezariu) hateten, Hafoin asumi kargu nudar Prezidenti da Republika,  Lu-Olo vizita uluk mak Oecusse, depois mak vizita munisipiu sira seluk, “Ida nee hanesan marka historia ida neebe uniku tebes ba Prezidenti sira neebe mak uluk kaer Chefe Estadu. I Chefe Estadu foun nee, hatudu inisiativa diak. Nia hakarak vizita uluk odamatan ba nasaun Timor Leste. Uluk misionariu sira tama mai mos, liu husi Lifau Oecusse depois mak kontinua ba munisipiu sira seluk”.*

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *