13 Junu Tomada Posse Deputadu Foun

13 Junu Tomada Posse Deputadu Foun

- in Nasional
525
0
Arao

DILI- Lider bankada Parlamentar konkorda serimonia tomada de pose ba deputadu foun V lejislatura sei halao iha 13 Junu 2018.

Tuir Xefe Bankada CNRT, Arao Noe hateten, lider bankada hotu aseita ona data ba iha primeira sesaun plenaria ba V legislatura, data neebe maka ohin fixa ba 13 Junu.

Tuir lolos ami lakonkorda ba data nee, tanba ita dada tempu liu, maibe komu ho razaun neebe  maka preparativu liu tan, ba iha lista kandidatura Prezidente Parlamentu no sei direjize mesa parlametu vice no sekretariadu sira, ho nunee maka adianta tan data ba iha 13 Junu, para nunee ita bele prepara diak liu tan, kestaun sira nee ami konkorda atu nunee  prepartivus sira nee bele lao diak,” dehan dehan Arao Noe hafoin partisipa reuniaun lider bankada parlamentar, Kuarta (6/6/2018).

Nia hatutan, bazeia ba iha Primeiru Ministru VII governu hateten, orsamentu dua desimu  bele augenta ba fulan Junu no kobre  too Jullu.

Iha fatin hanesan Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceito Guterres hateten enkontru parte  loraik nee koalia kona ba ajendamentu data fixa  ba  sesaun plenaria dahuluk ba membru deputadu V lejislatura nian. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta, (08/06/2018). Natalino Costa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *