• Prokuradores CPLP Enfaze Pontu 5

  DILI – Reuniaun prokuradores gerais CPLP realiza tiha ona iha loron 25 too 27 fulan Outubru liu ba, relata sobre pontu importante lima iha enkontru XV. Deklarasaun nee, fo sai husi Prokurador Jeral Da Republika, Jose ...

 • Desizaun Diak Laprejudika Vida Povu

  DILI – Organizaun Rezistensia RENETIL sujere Xefe Estadu Francisco Lu Olo foti desizaun neebe diak no los, relasiona ho polemika politika iha rai laran atu lalika prejudika vida povu. Tuir portavoz RENETIL Jose Luis Oliveira, nuudar ...

 • GTNLAI Apoiu Ekipa CEPAD, Husu Liberdade Asesu Informasaun Ba Orgaun 4

  DILI- Grupu Traballu Nasional Liberdade Asesu Informasaun (GTNLAI) fo tulun ba Ekipa Centro Estudos ba Paz no Dezenvolvimentu (CEPAD) para husu ba orgaun 4 (Prezidenti da Republika, Governu, Parlamento Nasional, no Tribunal) atu fo importansia ba ...

 • Hasai Liafuan Traidor, Deputadu Lito Rambo Husu Diskulpa

  DILI-Membru Bankada PD, Manuel Tomas alias Lito Rambo ho ninia konsensia tomak, husu deskulpa ba maluk deputadu sira tanba hasai liafuan traidor momentu debate Programa GK iha Parlamentu Nasional (PN), semana kotuk. Liu husi sesaun plenaria ...

 • Konstrusaun Monumentu Lifau Abandona

  AMBENO — Monumentu Lifau, hanesan fatin furak tebes ba turismu iha rejiaun Oecusse, fatin sempre nakonu ho ema liu-liu iha loron sabado no domingu   no loron boot sira seluk, maibe konstrusaun ba monumentu nee tinan ida ...

KUPANG – Aviaun Garuda sei halao operasaun husi Propinsia Nusa Tenggara Timur (NTT) Kupangg-Indonesia mai ...

DILI – Tribunal Distrital Dili julga agente polisia nain 3, tanba halo lisensa provizoriu ba ...

Jose Reis
Nasional

DILI – Oposizaun Maioria Parlamentar laiha ona boa fe, tanba sira komesa blokea ona funsionamentu aktividade komisaun iha Parlamentu Nasional. Kestaun nee hatoo husi Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Jose Reis katak, kestaun neebe maka akontese iha PN, oposizaun ...
0
Debate PM
Nasional

DILI- Ministru Prezidente Consellu Ministru Adriano do Nascimento hateten, too agora Governu seidauk simu karta mosaun sensura husi Oposizaun Maioria Parlamentar (OMP). Too agora Governu seidauk simu buat ida mosaun sensura nee husi Opozisaun Maioria Parlamentar,” dehan Ministru ...
0

DILI – Ministeriu  Edukasaun  e Kultura  (MEK), hahu halo distribuisaun material  ezame nasional (EN) ba  iha Munisipiu ida-idak  iha teritoriu  Timor Leste  (TL), maibe husu ba estudante  tenke  prepara aan estuda. Seremonia distribuisaun material  ezame nasional nee halao ...