• Governu Irlanda Hasoru PR Atu Reativa Amizade Pais Rua

  DILI– Governu Irlanda liu husi Ministru Do Estadu Da Habitasaun E Dezenvolvimentu Urbanu Da Republika Da Irlanda Damie Englesh hasoru malu ho Presidente Republika Fransisco Guterres Lu-Olo atu reativa fila fali lasu amizade entre pais rua. ...

 • Reativa GAM, Lider GAM-PR Hasoru Malu

  DILI– Grupo Artemarseaistolu hanesan Kera Sakti, PSHT, No Korka hasoru malu ho Presidente Republika Fransisco Guterres Lu-Olo,  atu tau hanoin hamutuk wainhira reativa fila fali artemarseias neebe maka durante nee governu taka ona. Iha soru mutu ...

 • Udan Boot Rezulta Ema 1 Mate 3 Kanek

   DILI-Akontese uda boo iha loron Domingu (17/3) madrugada mais aumnus tuku tuku rua kalan rezulta vitima ida ho naran Joel Sebastião Sainus Sarmentu (38), mate no nain seluk kanek. Akontesementu nee akontese iha area Balide Aldeia ...

 • Faustino Tenke Hadia Servisu PNTL

  DILI– Parlamentu Nasional (PN) husu ba Komadante jeral PNTL, Komisariu foun, Faustino da Costa no segundu komisariu Mateus Fernandes tenke hadia servisu balun iha PNTL, tanba problema barak maka mosu iha komunidade nia leet. Liu husi ...

 • MESSK Aloka Osan Rihun 65 Ba Universidade Privadu

  DILI-Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), sei aloka montante orsamentu rihun 65 ba universidade privadu iha rai laran. Kestaun nee hatoo husi Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, hatete universidade privadu ...


dulce
Distritu

ERMERA-Osan retorativu hanesan direitu ba professor ida-idak nian, tanba nee Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), sei cek  professor sira nian direitu ba iha eskola ida-idak. Kestaun nee hatoo husi Ministra Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), Dulce Jesus ...
0
Pre Eskolar MF Kategoria  Patremoniu  Estadu

DILI-Iha tempu badak nian laran, Sekretariu Estadu Terras no Propriedades (SETP), sei fo sai rezultadu ikus konaba problema rai pre escolar Moris Foun, tanba rai refere tama iha kategoria privadu patremoniu estadu. Tuir Sekretariu Estadu Terras no Propriedades ...
0

DILI-Iha tempu badak nian laran, Sekretariu Estadu Terras no Propriedades (SETP), sei fo sai rezultadu ikus konaba problema rai pre escolar Moris Foun, tanba rai refere tama iha kategoria privadu patremoniu estadu. Tuir Sekretariu Estadu Terras no Propriedades ...